Wiedza

Komunikacja i język są czymś żywym. Na to jak się komunikujemy ma wpływ bardzo dużo czynników. Nasze predyspozycje, osobowość, wychowanie ale też okoliczności zewnętrzne jak miejsce, w którym się spotykamy czy pora dnia.

Nie na wszystko mamy wpływ. To co może zrobić każdy z nas, to poprawić swoją wiedzę i umiejętności oraz po prostu praktykować. Każdego dnia.

Poniżej prezentujemy Mini SŁOWNIK po (subiektywnie) wybranych pojęciach związanych z komunikacją oraz czynnikami, które mogą mieć na nią wpływ:

Słownik

 • Dialog

  Dia logos, z greki „poprzez słowo”, często interpretowane jako „przepływ znaczeń”.

 • Uważność

  Uważność to „szczególny rodzaj uwagi, skierowanej na wybrany element bieżącego doświadczenia”.

 • Uważna komunikacja

  Uważna komunikacja, to taka w której skupiamy się na chwili obecnej.

 • Debata

  Debata jest formą rozmowy, dyskusji, gdzie najczęstszym celem jest przekonanie do swoich racji.

 • Dyskusja

  To wymiana poglądów, wniosków często jej celem jest wypracowanie decyzji.

 • Komunikacja międzyludzka

  Najogólniej mówiąc komunikowanie to przekazywanie i odbieranie treści.

 • Konflikt

  To walka pomiędzy co najmniej dwiema stronami, z których każda ma odmienne cele.

 • Porozumienie bez przemocy

  To sposób empatycznego komunikowania się z innymi opracowany przez Marshala Rosenberga.

 • Mediacje

  Metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (mediator) wspiera strony konfliktu.

 • Rozmowa

  To podstawowa forma używania języka, jest to np. luźna pogawędka lub dyskusja.

 • Emocje

  Emocje to najprościej ujmując stan znacznego poruszenia naszego umysłu.

 • Style myślenia

  To preferowany sposób odbierania, przetwarzania, przyswajania i wykorzystywania informacji.

 • Osobowość

  To względnie trwałe cechy różniące daną jednostkę od innych jednostek.

 • Temperament

  To względnie stałe czasowo cechy osobowości, które manifestują się w charakterystyce zachowania.

 • Empatia

  To zdolność widzenia innej osoby wczuwając się w jej myśli, emocje i uczucia.

 • Facylitacja spotkań

  Facylitacja polega na wsparciu grupy w przeprowadzeniu efektywnego spotkania.

 • Moderacja spotkań

  Moderacja to przewodzenie w spotkaniu, w którym moderator często jest wtajemniczony w temat.

 • Myślenie krytyczne

  To zdolność do stałej weryfikacji swoich poglądów, opinii, decyzji.

 • Wartości

  Wartości to wszystko to co jest dla nas ważne. Np. rodzina, przyjaźń, dialog.

 • Wpływ społeczny

  To proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka. Test

Wielkość Czcionki
Kontrast