Deklaracja dostępności witryny „Uważni w rozmowie”

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 08.05.2022
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • błędy fokusa (brak widoczności fokusa na wielu elementach),
  • trudności w obsłudze zakładki określanej jako dostępność (np. szukanie przycisku resetuj),
  • brak możliwości nawigacji po stronie z poziomu klawiatury (błędne ustawienia kolejności przycisków),
  • niewłaściwe ustawienie poziomów nagłówka i kolejności odczytu treści,
  • brak tekstów alternatywnych dla elementów graficznych.

Błędy dostępności witryny są systematycznie monitorowane i zgłaszane do twórcy witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatorkę ds. dostępności cyfrowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z jej autorem, panem Maciejem Wroną z firmy WRONA.IT na adres poczty elektronicznej: biuro@wrona.it

Kontaktować można się także dzwoniąc do firmy na numer telefonu +48 791 997 630

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie zawartości zakładki.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Wspierania Dialogu „Rozmawiajmy” prowadzi działalność w prywatnym mieszkaniu. Nie udostępnia swojej siedziby dla osób z zewnątrz.

Jednocześnie Fundacja podejmuje działania w kooperacji z instytucjami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Wybierając miejsca organizacji wydarzeń (takich jak debaty, warsztaty) stara się poszukiwać miejsc pozbawionych barier architektonicznych.

W przypadku organizacji wydarzeń Fundacja jest otwarta na zgłaszane szczególne potrzeby uczestników.

Wielkość Czcionki
Kontrast